عملیات ریاضی درWord

تنظیم صفحه عمودی و افقی دریک سند

نمایش محتوای کلیپ برد

بازیابی اسناد از دست رفته

تغییر تنظیمات پیش فرض right to left

فارسی و انگلیسی کردن اعداد

Find and Replace برای تغییرقالب بندی

قراردادن عکس در پشت متن های نوشته شده

تبدیل جداول به گراف درWord

حذف زمینه عکسها در Word

کاهش حجم عکس های به کاررفته

تبدیل یک سند Word به یک فایل Pdf

تصحیح غلطهای املایی فارسی در Word

طراحی فرم در Word