استفاده از ابزار Text To Columns

استفاده از Flash Fill

شکستن خطوط وجادادن متنها دریک سلول
استفاده از ابزارConditionally Format
کارباسلول ها در کار برگ های مختلف
تایپ یک متن در چند سلول مختلف