آشنایی باابزارهابخش دوم

آشنایی باابزارهابخش اول

آشنایی با نصب نرم افزار

آشنایی باابزارهابخش پنجم

آشنایی باابزارهابخش چهارم

آشنایی باابزارهابخش سوم

جهت آموزش و آشنایی بیشتر با نرم افزار snagit می توانید فایل Pdfآنرا مشاهده نمایید